Menu

Reisvoorwaarden

ART.1 INLEIDENDE BEPALING

Reiziger:
A. de wederpartij van SCIC
B. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of
C. degene aan wie overeenkomstig artikel 7 van deze voorwaarden, de rechtsverhouding tot Sailing Cruises in Comfort is overgedragen.

ART.2 TOTSTANDKOMING REISOVEREENKOMST

1. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van SCIC door de reiziger.
2. Degene die namens of ten behoeve van een ander een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.
3. Iedere verlangde afwijking van, of toevoeging aan, de door SCIC aangeboden reis(essenties) behoeft de schriftelijke instemming van SCIC, zie artikel 6, die het recht heeft de daaraan verbonden kosten en de administratiekosten ad € 30,- per boeking plus eventuele communicatie kosten in rekening te brengen. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden SCIC niet.
4. Bij de vermelde reisduur zijn de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen gerekend.
5. Onze voorwaarden vereisen dat passagiers persoonlijke gegevens verstrekken die voor de uitvoering van de reis van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke handicap, maar ook andere hoedanigheden die bij de uitvoering van de reis voor de reiziger zelf of voor de groep belangrijk zijn. Omwille van de noodzakelijk toe te passen veiligheidsvoorschriften, behoudt de rederij zich het recht voor om reizigers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de reis, indien de mogelijke handicap van meer dan geringe betekenis lijkt in het kader van het correct kunnen uitvoeren van noodprocedures bij calamiteiten. Helaas zijn de door SCIC gecharterde schepen voor mindervaliden niet altijd goed of voldoende toegerust en ook is het personeel niet opgeleid voor specifieke, medische diensten of ondersteuning.
6. Om de service en het reisprodukt zo goed mogelijk te leveren, is het noodzakelijk uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden. Zij leveren de uiteindelijke produkten en diensten die u bij ons heeft geboekt. Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie. Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) uw persoonsgegevens te verstrekken en te verwerken in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om toch behulpzaam te zijn naar overheidsinstanties. Wanneer u hier geen prijs op stelt, kunt u dit aan ons doorgeven, maar zijn wij niet aansprakelijk indien die diensten niet of niet juist kunnen worden uitgevoerd, door het ontbreken van deze gegevens. Acceptatie van de boekingsbevestiging betekent dat u kennis genomen hebt van, en akkoord gaat met, de genoemde voorwaarden.
7. Met uw wensen die bij reservering kenbaar zijn gemaakt, houden wij zo veel mogelijk rekening. Wij kunnen het echter niet garanderen. Wij zijn afhankelijk van de rederij en de kapitein. Dit geldt ook voor essenties, ook op medische gronden zoals diëten etc. In de praktijk is gebleken dat deze vaak niet te garanderen zijn. Wel dient u hiervan tijdens boeking melding te maken en bij aankomst op het schip zelf nogmaals aan de kapitein te melden.

ART.3 BETALING

1. Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient een aanbetaling te worden voldaan gelijk aan 30% van de totale reissom plus reserveringskosten.
2. Het restant van de reissom moet uiterlijk acht weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van SCIC. Bij niet tijdige betaling kan, na sommatie en na het verstrijken van de in de sommatie gestelde termijn, de reisovereenkomst door of namens SCIC met onmiddellijke ingang worden opgezegd, in welk geval de bepalingen van artikel 8 van toepassing zijn en de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden zullen worden verrekend.
3. Indien de reisovereenkomst binnen acht weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom per telefonische overmaking of via internet worden voldaan.
4. Bankkosten: wanneer u de rekening voldoet, houdt u er svp rekening mee dat alle bankkosten door de klant moeten worden betaald. Als de bankkosten door de bank in mindering worden gebracht op het aan ons verschuldigde bedrag, brengen wij u deze bankkosten in rekening.

ART.4 REISSOM

1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven.
2. Na tijdige betaling van de gehele reissom zal SCIC gedurende het tijdvak vanaf zes weken voor de dag van vertrek de reissom niet wijzigen.
3. Indien SCIC na het sluiten van de reisovereenkomst de reissom verhoogt, dan heeft de reiziger het recht de reisovereenkomst te annuleren met aanspraak op restitutie van reeds betaalde gelden, echter uitsluitend binnen 5 dagen na ontvangst van de mededeling. Indien een zodanig aantal reizigers van dit annuleringsrecht gebruik maakt dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van SCIC gevergd kan worden dat zij de reis uitvoert, heeft deze jegens de overige reizigers het recht de met hen gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

ART.5 INFORMATIE/REISBESCHEIDEN

1. De Nederlandse reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van een geldig paspoort (minimaal nog 8 maanden geldig bij terugkeer en minimaal 60 dagen geldig na verloop van het visum) en visum. Voor reizigers van andere nationaliteiten kunnen afwijkende bepalingen gelden. De reiziger is verantwoordelijk ervoor zorg te dragen dat de reiziger en medereizigers beschikken over geldige reisdocumenten. Hiervoor dient u contact op te nemen met de betreffende ambassade of consulaat. Inzake mogelijke gezondheidsrisico’s dient men contact op te nemen met huisarts of GGD. De directe medische voorzieningen tijdens de cruise zijn beperkt tot de huisapotheek aan boord.
2. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.
3. De benodigde reisbescheiden zullen uiterlijk 7 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger worden gesteld, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen moet worden overschreden.
4. De reiziger(s) is/zijn verplicht een (reis) verzekering af te sluiten die dekking geeft voor minimaal vergoeding van repatriëring, bagage, geneeskundige kosten, ongevallen, rechtsbijstand, personal service, topdekking, annuleringskosten, personenhulpverlening en buitengewone kosten. 5. Bij boeking zal rekening worden gehouden met de wensen van de passagier. Echter SCIC heeft het recht om te bepalen op welke schip en met welke bemanning er gevaren wordt.
6. De route zoals die wordt vermeld in de reisbescheiden is slechts een indicatie en blijft altijd afhankelijk van de weersomstandigheden. De kapitein blijft eindverantwoordelijk voor het bepalen van de route.
7. SCIC heeft het recht ook na het verzenden van de reisbescheiden de hutindeling aan te passen en/of het begin- en eindpunt aan te passen, het schip en of de route te wijzigen.
8. Indien een passagier geen toeslag heeft betaald voor het alleengebruik van een hut, heeft SCIC het recht ook na ontvangst van de reisbescheiden de hutindeling aan te passen.
9. De definitieve tijden waarop u aan boord kunt en het schip weer moet verlaten vindt u in uw reisbescheiden. Deze tijden kunnen afwijken van eerder verkregen informatie. De definitieve tijden zijn vaak niet eerder dan 1 week voor vertrek bekend. Er kunnen echter altijd, tot op de dag van vertrek of op de vertrekdag uit het buitenland,nog wijzigingen worden aangebracht. U wordt hiervan zo mogelijk op de hoogte gebracht.

ART.6 WIJZIGING DOOR DE REIZIGER

1. Tot 28 dagen voor de dag van vertrek kan de reiziger wijziging in de reisovereenkomst verzoeken, welke voor zover mogelijk zal worden aangebracht. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de reiziger de gewijzigde reissom conform de regeling van artikel 3 en onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten ad € 30,- per persoon plus eventuele communicatiekosten als bedoeld in artikel 2, lid 3 te vergoeden.
2. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Afwijzing zal met redenen worden omkleed.
3. Vanaf 28 dagen voor de dag van vertrek zal wijziging in het algemeen niet mogelijk zijn.
4. Voor wijzigingen tijdens het verblijf wordt een kostenvergoeding van € 30,- in rekening gebracht, alsmede eventuele meer-kosten van andere accommodatie en vergoeding van de communicatiekosten. Wijzigingen tijdens de vakantie geven geen recht op restitutie.

ART.7 IN-DE-PLAATSSTELLING

1. Indien één of een deel van de aangemelde reizigers verhinderd is aan de reis deel te nemen, kan/kunnen deze reiziger(s) onder de in lid 2 vermelde voorwaarden op verzoek van de reiziger(s) worden vervangen door een andere persoon c.q. door andere personen.
2. De in lid 1 bedoelde in-de-plaatsstelling is mogelijk op de volgende voorwaarden:
a. De andere persoon (personen) voldoet (voldoen) aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden; en
b. het verzoek wordt zo tijdig ingediend dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
c. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de in-de-plaatsstelling.
3. De reiziger en de derde(n) die als plaats vervanger(s) van de oorspronkelijke reiziger(s) optreedt/optreden, is/zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover SCIC voor de reissom, de in artikel 6, lid 1 bedoelde wijziging- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van vervanging.

ART.8 ANNULERING DOOR DE REIZIGER

Tot zeven dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging, mits de reservering 127 dagen voor vertrek is gemaakt, kunt u zonder kosten annuleren.
1. Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd door de reiziger, zijn voor iedere reiziger naast verschuldigde reserverings-kosten, de volgende bedragen verschuldigd:
a. bij annulering tussen 7 dagen na de bevestigingsdatum en 120 dagen vóór de dag van vertrek: 30% van de reissom;
b. bij annulering vanaf de 120e dag (inclusief) tot de 90e dag vóór de dag van vertrek: 40% van de reissom;
c. bij annulering vanaf de 90e dag (inclusief) tot de 30e dag vóór de dag van vertrek: 60% van de reissom;
d. bij annulering vanaf de 30e dag (inclusief) vóór vertrek of na aanvang reis: de volle reissom.
Bovenstaande geldt eveneens bij een ‘charter zeiljacht exclusief’ mits voor de hele party wordt geannuleerd. Wordt door 1 of meerdere personen geannuleerd dan is bovenstaande slechts van toepassing voor de vergoeding van het eten/drinken aan boord.
2. Indien geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 7 van toepassing.
3. Een annulering door de reiziger dient te allen tijde schriftelijk te worden bevestigd.

ART.9 OPZEGGING DOOR SCIC

1.SCIC kan de reisovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige omstandigheden en uitsluitend met onmiddellijke ingang. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van SCIC aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
2. SCIC zal, met opgaaf van redenen, de reiziger onverwijld schriftelijk van de opzegging op de hoogte stellen.
3. SCIC zal, indien de opzegging niet het gevolg is van een aan de reiziger toe te kennen oorzaak, gelijktijdig met de in lid 2 bedoelde kennisgeving een gelijkwaardige of betere, alternatieve reis aanbieden.
Hierbij zal door SCIC rekening worden gehouden met:
a. de samenstelling van het reisgezelschap;
b. de aan SCIC bekende en door haar schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen van de betrokken reiziger(s);
c. de door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door SCIC schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd;
d. bij de aanmelding bekend gemaakte en daarbij vastgelegde, persoonlijke omstandigheden die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven.
4. Wordt het in lid 3 bedoelde aanbod van SCIC niet aanvaard of kan een dergelijk aanbod niet worden gedaan, dan wordt de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom binnen twee weken aan de reiziger terugbetaald, indien de opzegging SCIC kan worden toegerekend.
5. SCIC heeft het recht de reisovereenkomst uiterlijk tot 4 weken voor vertrek schriftelijk op te zeggen indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal personen zonder dat de reiziger hier recht op schadeloosstelling aan kan ontlenen.

ART.10 WIJZIGING DOOR SCIC

1. SCIC heeft het recht de reisovereenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden als bedoeld in artikel 9, lid 1. De reiziger kan in dat geval te allen tijde kosteloos annuleren overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dit artikel.
2. SCIC mag de reisovereenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden. In dat geval kan de reiziger slechts kosteloos annuleren overeenkomstig het bepaalde in lid 3, indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
3. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de reisovereenkomst ingevolge de leden 1 en 2 te annuleren, moet dit binnen 72 uur na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar maken.
In dat geval heeft de reiziger recht op:
a. een alternatieve, minstens gelijkwaardige reis; ofwel
b. restitutie van de door hem reeds betaalde reissom.
4. Indien de oorzaak van de wijziging de reiziger kan worden toegerekend, komen de kosten hiervan voor rekening van de reiziger.
5. SCIC behoudt zich nadrukkelijk het recht toe wijzigingen in het vaarschema aan te brengen, indien hiertoe naar het oordeel van de rederij of kapitein (of diens plaatsvervanger) gegronde redenen bestaan, zoals bijv. weersomstandigheden, wijziging van ligplaatsen, overheidsbepalingen enz.

ART.11 AANSPRAKELIJKHEID VAN SCIC

SCIC accepteert jegens de reiziger aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen door hemzelf of door andere, door hem ingeschakelde dienstverleners worden uitgevoerd, zulks met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 9,10,12,13 en 14.

ART.12 OVERMACHT EN VERLENING VAN HULP EN BIJSTAND

1. SCIC is niet aansprakelijk voor het niet of slecht uitvoeren van de reisovereenkomst, voor zover de tekortkomingen niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de Nederlandse wet of de in Nederland geldende opvattingen voor haar rekening komen.
2. SCIC zal een in moeilijkheden verkerende reiziger naar beste kunnen hulp bieden De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van SCIC, indien de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst aan haar is toe te rekenen. De kosten zijn voor rekening van de reiziger, indien de oorzaak van de moeilijkheden aan de reiziger is toe te rekenen.

ART.13 UITSLUITING EN BEPERKINGEN AANSPRAKELIJKHEID SCIC

1. SCIC is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet goed uitvoeren van de reisovereenkomst, indien en voor zover de tekortkomingen in de uitvoering toe te schrijven zijn aan de reiziger.
2. Wanneer SCIC aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade, zal haar aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn, overeenkomstig de terzake geldende internationale verdragen. Zij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor de gebruikelijke reis- en annuleringskosten verzekering dekking plegen te bieden, zie art. 14 lid 4.
3. Indien SCIC jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste de helft van de reissom van de zeilcruise.
4. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van SCIC beperkt tot ten hoogste eenmaal de reissom van de individuele zeilcruise of de prijs van de zeilcruise van de ‘exclusieve’ charter.
5.De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van SCIC gelden ook ten behoeve van werknemers van SCIC, en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.
6. Wanneer SCIC extra services verleent, zoals hotel reserveringen, is zij niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het verlenen deze extra services.
7. SCIC is niet verantwoordelijk voor eigendommen die door de reizigers wordt vergeten of verloren aan boord van de schepen, de transfer bus of in hotels.

ART.14 VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER

1. De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van SCIC ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger
2. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door SCIC van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Restitutie van de reissom van de cruise of een gedeelte van de reissom kan worden verleend, indien de betrokken reiziger ter zake van zijn uitsluiting geen verwijt treft.
3. De reiziger is verplicht elke nalatigheid bij de uitvoering van de reisovereenkomst, die ter plaatse door hem wordt geconstateerd,binnen 2 dagen schriftelijk mede te delen aan de vertegenwoordigers van SCIC in Turkije.
4. De reiziger(s) is/zijn verplicht een (reis) verzekering af te sluiten die dekking geeft voor minimaal vergoeding van repatriëring, bagage, geneeskundige kosten, ongevallen, rechtsbijstand, personal service, topdekking, annuleringskosten, personenhulpverlening en buitengewone kosten.
5. De transfer die SCIC voor de reiziger regelt is een extra service. De reiziger blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het controleren van de vluchttijden en transfertijden. SCIC kan geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het missen van de vlucht.
6. Overbodig te zeggen dat Turkije en Griekenland een andere cultuur hebben dan Nederland en België. Dat betekent ook andere normen en waarden, maar ook ander eten, ander klimaat, alles is anders dan thuis. De kwaliteit van bedden op de schepen wijkt mogelijk af van wat u thuis gewend bent. Deze zijn soms wellicht iets minder comfortabel en dunner. Dat geldt ook voor de sanitaire voorzieningen. Het verblijf op een klassiek zeiljacht is anders dan op een cruise schip of in een hotel. U zult ook zelf enige voorbereiding moeten treffen om met een correct verwachtingspatroon op vakantie te gaan. Het kan voorkomen dat geplande excursies of reisonderdelen komen te vervallen wegens weersomstandigheden. Ook is het mogelijk dat plaatselijke autoriteiten een bepaalde bezienswaardigheid onaangekondigd sluiten. Tijdens feestdagen en religieuze feesten in bijv. een kerk of moskee zal het niet altijd mogelijk zijn bepaalde monumenten te bezoeken.
7. Aan boord van de schepen mag in de hutten NIET worden gerookt worden. Alleen op het achter- en zonnedek mag gerookt worden en in overleg binnen in de loungeruimte.

ART.15 RENTE EN INCASSOKOSTEN

Indien de betaling niet tijdig wordt ontvangen, is de aanmelder aansprakelijk voor alle kosten en/of schade die daarvan het gevolg zijn met inbegrip van de inning kosten.

ART.16 KLACHTEN

1. Als een op de plaats van bestemming geconstateerde nalatigheid bij de uitvoering van de reisovereenkomst als bedoeld in artikel 14, lid 3 leidt tot een klacht, dan dient deze op de plaats van bestemming en binnen twee dagen schriftelijk te worden ingediend bij de plaatselijke vertegenwoordigers van SCIC, die terstond moet streven naar passende oplossingen. Als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één week na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij SCIC. Heeft de reis geen doorgang gevonden, dan geldt hiervoor een termijn van een week na de oorspronkelijke vertrekdatum. Als een klacht niet de uitvoering, maar de totstandkoming van een reisovereenkomst betreft, dient deze binnen de termijn van een week na het ontstaan van de klacht bij SCIC te worden ingediend.
2. Indien SCIC de klacht niet naar tevredenheid van reiziger weet op te lossen, heeft deze het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden. Dit vorderingsrecht vervalt 2 maanden na afloop van de reis (of indien de reis geen doorgang heeft gevonden 2 maanden na de oorspronkelijke vertrekdatum).
3. Extra yacht charter: Wanneer er door SCIC een extra schip wordt gecharterd, dus buiten de vloot van SCIC, wordt hiervan door SCIC melding gemaakt en informatie over het schip en de voorzieningen aan boord worden vermeld in de offerte. Voor zover beschikbaar wordt beeldmateriaal verstrekt. SCIC accepteert geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het schip, de service aan boord en de crew.

ART.17

Op elke overeenkomst gesloten tussen SCIC en de in artikel 1 genoemde partijen is het Nederlands recht van toepassing.